null
"/>

Holidays & Seasonal

Tefillas Hashlu

$2.45

  תפילה מרגשת ומיוחדת זו התקבלה כבר לפני דורות רבים בכל תפוצות ישראל וידועה בכוחה לבקוע שערי שמים ולזכות את האומרים אותה בנחת מכל יוצאי חלציהםהתפילון עצמו מודפס באותיות ברורות ומאירות עיניים מומלץ מאד כמזכרת יפה מאסיפות הורים, כנסי חינוך או משמחת...

Add to Wish list

Seder Slichos Edut Mizrach

$12.00

 ברכות השחר,תיקון רחל, תיקון לאה, סדר הסליחות, סדר התרת נדרים, סדר התרת קללות, קצידה בלערבייא די רזוע אללאה, קידוש לליל ראש השנה, קידוש ליום ראש השנה, קידוש הסימנים לליל ראש השנה, סדר כפרות, סדר נטילת לולב, קידוש לליל חג הסוכות, קידוש ליום חג...

Add to Wish list

Shehecheyanu - Prayers for Rosh Hashana

$2.70

סדר ברכת המזון, ברכת הנהנין, סדר הדלקת נרות, סדר עירובי תבשילין, ברכת השנה: סדר האיחולים לשנה טובה תכתבו ותחתמו, קידוש לליל ראש השנה, קידוש לליל ב' דראש השנה שחל במוצ"ש, סדר אכילת הסימנים ואמירת יהיה רצון לליל ראש השנה, קידוש ליום ראש השנה, סדר...

Add to Wish list

Shana Tova Collection of Tefillos for the Month of Tishrei

$2.50

סדר ברכת המזון: שבע ברכות, ברכת הנהנין, סדר עירובי תבשילין, תפילה לפני הדלקת נרות, סדר הדלקת נרות, תפילת חנה לאחר הדלקת נרות.   ראש השנה:   קידוש לליל ראש השנה, קידוש לליל ראש השנה שחל במוצ"ש, סדר אמירת הסימנים לליל ראש השנה, קידוש ליום ראש...

Add to Wish list