null
"/>

Waxberger

Tefillas Hashlu

$2.45

  תפילה מרגשת ומיוחדת זו התקבלה כבר לפני דורות רבים בכל תפוצות ישראל וידועה בכוחה לבקוע שערי שמים ולזכות את האומרים אותה בנחת מכל יוצאי חלציהםהתפילון עצמו מודפס באותיות ברורות ומאירות...

Add to Wish list

Tehillim Shtender-BROWN

$30.00

:מפתח הענינים של התהילים יהי רצון לפני אמירת תהילים, ספר תהילים מעומד לפי ספרים, ולפי ימים, יהי רצון לאחר אמירת תהילים, תפילת השל"ה, אגרת הרמב"ן, תפילת הדרך, תפלה קודם התפילה, שלשה עשר עקרים, ברכת...

Add to Wish list

Tehillim Shtender-BRONZE

$30.00

:מפתח הענינים של התהילים יהי רצון לפני אמירת תהילים, ספר תהילים מעומד לפי ספרים, ולפי ימים, יהי רצון לאחר אמירת תהילים, תפילת השל"ה, אגרת הרמב"ן, תפילת הדרך, תפלה קודם התפילה, שלשה עשר עקרים, ברכת...

Add to Wish list

Tehillim Shtender-BLACK

$30.00

:מפתח הענינים של התהילים יהי רצון לפני אמירת תהילים, ספר תהילים מעומד לפי ספרים, ולפי ימים, יהי רצון לאחר אמירת תהילים, תפילת השל"ה, אגרת הרמב"ן, תפילת הדרך, תפלה קודם התפילה, שלשה עשר עקרים, ברכת...

Add to Wish list