null
"/>

Tefillot

Shma Koleinu Cream and Gold Small Pocket Size

$1.50

תוכן העניינים: סגולה לשמירה - נשמת כל חי, אגרת הרמב“ן, פרשת הקטורת. למנצח בצורת מנורה, סגולה לשמירה, תפילת השל“ה הק‘ אבות על בנים, לפני נתינת צדקה, למציאת אבידה תפילה לפרנסה, תפילה להצלחה, לשמירת הלשון תפילה נגד יצר הרע, תפילה לתשובה...

Add to Wish list