null
"/>

Tefillot

Tov L'Hodos Cream/Purple- Small Pocket Size

$1.50

 תוכן העניינים: תפילות התנאים והאמוראים. י“ג עקרים, להינצל מיצר הרע, לשמירת הלשון. לתשובה, בנים על אבות, להצלחה בתורה. לגידול בנים, אגרת הרמב“ן, אבות על בנים. להצלחה, לבריאות, ברכה והצלחה. להצלחה במשא ומתן, להינצל מן המזיקין, בשעת נתינת...

Add to Wish list

Tov L'Hoidois Booklet, with Tabs, Pink Cover

$6.40

 פרק שירה, שיר השירים, נשמח כל חי בנוסח אשכנזי ובנוסח עדות מזרח, אגרת הרמב"ן, תפילת השל"ה, תפילת אבות על בנים, פרשת המן, קריאת שמע שעל המיטה בנוסח אשכנזי ובנוסח עדות מזרח, תפילת הדרך, סגולה למציאת אבידה, תפילה לפני נתינת צדקה, סדר הפרשת חלה, סדר...

Add to Wish list

Tov L'Hoidois Booklet, with Tabs, Purple Cover

$6.40

 פרק שירה, שיר השירים, נשמח כל חי בנוסח אשכנזי ובנוסח עדות מזרח, אגרת הרמב"ן, תפילת השל"ה, תפילת אבות על בנים, פרשת המן, קריאת שמע שעל המיטה בנוסח אשכנזי ובנוסח עדות מזרח, תפילת הדרך, סגולה למציאת אבידה, תפילה לפני נתינת צדקה, סדר הפרשת חלה, סדר...

Add to Wish list

Tov L'Hoidois Booklet, with Tabs, Grey Cover

$6.40

 פרק שירה, שיר השירים, נשמח כל חי בנוסח אשכנזי ובנוסח עדות מזרח, אגרת הרמב"ן, תפילת השל"ה, תפילת אבות על בנים, פרשת המן, קריאת שמע שעל המיטה בנוסח אשכנזי ובנוסח עדות מזרח, תפילת הדרך, סגולה למציאת אבידה, תפילה לפני נתינת צדקה, סדר הפרשת חלה, סדר...

Add to Wish list

Tov L'Hoidois Booklet, with Tabs, Brown Cover

$6.40

 פרק שירה, שיר השירים, נשמח כל חי בנוסח אשכנזי ובנוסח עדות מזרח, אגרת הרמב"ן, תפילת השל"ה, תפילת אבות על בנים, פרשת המן, קריאת שמע שעל המיטה בנוסח אשכנזי ובנוסח עדות מזרח, תפילת הדרך, סגולה למציאת אבידה, תפילה לפני נתינת צדקה, סדר הפרשת חלה, סדר...

Add to Wish list

Shma Koleinu Cream and Gold Small Pocket Size

$1.50

תוכן העניינים: סגולה לשמירה - נשמת כל חי, אגרת הרמב“ן, פרשת הקטורת. למנצח בצורת מנורה, סגולה לשמירה, תפילת השל“ה הק‘ אבות על בנים, לפני נתינת צדקה, למציאת אבידה תפילה לפרנסה, תפילה להצלחה, לשמירת הלשון תפילה נגד יצר הרע, תפילה לתשובה...

Add to Wish list